counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
מקרקעין מקרקעין הוא קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה: חיבור של קבע או חיבור זמני. בעלות במקרקעין היא זכות להחזיק במקרקעין ולעשות בהם כל עסקה לפי דין או לפי הסכם. הבעלות על מקרקעין כוללת את העומק שמתחת לפני הקרקע (בעלות על מחצבים), וגם בתחום שמעל הקרקע למעט מעבר מעל הקרקע (טיסה). המדינה שומרת לעצמה את הזכות על המשאבים הטיבעים שלה כגון מחצבים ובסמכותה להפקיע את הקרקע. מקרקעין קרויים גם נכסי דלא ניידי (ובראשי תיבות: נדל"ן), משום שמאפיין של נכסים אלה הוא חוסר היכולת להזיזם ממקומם (להבדיל ממיטלטלין - נכסים שניתן להעבירם ממקום למקום).
 
רשם מקרקעין האדם המופקד על לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים המנהלת רישום זכויות, בעלות, חכירה ושיעבוד במקרקעין.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים