counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
אגרות בנייה אגרת בנייה: בין במקרה של תוספת בנייה ובין בבנייה חדשה, לגבי כל עבודה ושימוש הטעונים היתר, כמו גם לגבי ביצוע עבודות שאינן טעונות היתר, תשולם אגרת בנייה לקופת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בשני שלבים: עם הגשת הבקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית ישולם פיקדון על חשבון, ותוך שנה מקבלת ההודעה על אישור התוכנית, כתנאי להוצאת ההיתר לבנות – תשולם מלוא היתרה. אם חלף המועד האמור מבלי שבוצע התשלום הנוסף, לא יוחזר הפיקדון. בתקנות התכנון והבנייה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל – 1970, התוספת השלישית, בהמשך להוראות חישוב שטחים, יש גם הוראות תשלומי אגרות הבנייה, ולא במקרה ההוראות סמוכות זו לזו, כי התשלומים נקבעים לגבי כל סוג של בניה גם לפי השטחים.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים