counter to blogger
EnglishEnglish
החברה הישראלית לנדלן
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים
 
חיפוש נכסים   חיפוש נכסים:   בחר:     סוג נכס:     עיר/אזור:     גודל:    
 
 
 
מילון מונחים
אגרות
היטל השבחה
נדל"ן
שוק המשרדים
מגרשים
אישור עקרוני
משכנתא
הלוואות
חכירה
דמי מפתח
שיעבודים
טאבו
מקרקעין
שטרות
מדדים
משכנתא שעבוד נכס מקרקעין לטובת הבנק המשמש בטוחה להלוואה.
 
גרירת משכנתא גרירת הנכס המשועבד לבנק כעירבון להלוואה בנכס אחר המשועבד לטובת הבנק.
 
ביטול משכון הודעת הבנק לרשם המשכונות על מחיקה של משכון זכויותיו של הלווה בנכס, לאחר עמידת הלווה בכל התחייבויותיו לגבי הבנק לרבות סילוק ההלוואה או רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין.
 
הודעת משכון הודעה שבעל זכויות הנכס חותם עליה האומרת כי בעל הזכויות בנכס ממשכן את זכויותיו לתקופה המצוינת בהודעה לטובת הבנק (הוא הגוף הנושה). הודעה זו מועברת על ידי הבנק לרשם המשכונות ונחשבת בטוחה להלוואה, המאפשרת לבנק לממש את הנכס במקרה והלווה לא עומד בהתחייבויות ההלוואה שלקח.
 
 
דף הבית פרופיל צור קשר נכסים מילון מונחים לקוחות החברה קישורים